NAME  D  SCORE 
 1.  BLACKCAT  6  23200 
 2.  KILLJOY  6  20600 
 3.  RHC  6  19850 
 4.  ANONZZZZZZ  6  18875 
 5.  BLACKCATT  5  22750 
 6.  ANONYMOUS  5  19850 
 7.  DENNIS  4  16200 
 8.  LAZYCOW  4  15375 
 9.  R  3  12150 
 10.  BART  3  11550 
 11.  SRT  2  11500 
 12.  EXERION  2  9575 
 13.  MARCUS  2  9075 
 14.  DCB  2  9050 
 15.  HESS  2  8050 
 16.  SERGIUS  1  9750 
 17.  PREDSEDA  1  8825 
 18.  AXEL  1  7775 
 19.  ZZZZZ  1  6675 
 20.  CHARLEYX  1  6600